officeKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, Katarzyna Ryń-Kowalska (dawniej Rewir V)

jest upoważniony do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub postępowania o zabezpieczenie, do przeprowadzenia których jest właściwy (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji art. 8.4).

Wszczęcie postępowania

Warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest złożenie przez wierzyciela odpowiedniego wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

Egzekucja na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Na pisemny wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości), jeżeli w zakresie prowadzonych przez tego komornika egzekucji, zaległość nie przekracza 6 miesięcy (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, art. 8.5 – 8).

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI KANCELARII

Rozporządzeniem z dnia 14.12.2010 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 1640) Minister Sprawiedliwości zniósł Sąd Rejonowy w Lublinie (z dniem 31.12.2010 r.) i utworzył Sądy Rejonowe: Lublin-Zachód w Lublinie i Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (z dniem 01.01.2011 r.).

LISTA ULIC

LISTA GMIN I SOŁECT

Na podstawie art. 8 ust. 5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – na wniosek wierzyciela komornik jest uprawniony do prowadzenia egzekucji także na terenie pozostałych miejscowości powiatu lubelskiego, świdnickiego oraz łęczyńskiego – w tym miast: Lublin, Świdnik, Łęczna oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew.